Sıkça Sorulan Sorular

GYO'lar temel olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne tabidirler.

GYO'lar Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi d-4 bendine göre Kurumlar Vergisi'nden muaftır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise GYO'ların kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile stopaj oranı "0" olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede GYO'lar kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

1989 yılında kurulan Akmerkez, 17 Şubat 2005 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Akmerkez Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. olan ticaret unvanını Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirmiş ve bu değişiklik 24 Şubat 2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir.

Şirket, 21 Haziran 2005 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı ile işletme adını "Akmerkez Alışveriş Merkezi" olarak belirlemiş ve bu husus 1 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir. Şirketin amacı sahip olunan gayrimenkuller aracılığıyla değer yaratmaktır.

Şirket 15 Nisan 2005 tarihinde Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye başlamıştır.

Ödenmiş sermaye tutarı 37.264.000 TL olup her biri 1 kuruş itibari değerde 3.726.400.000 adet paydan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750 TL'den, B grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380 TL, C grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870 TL ve D grubu hamiline 2.794.800.000 adet pay karşılığı 27.948.000 TL 'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Şirket'in (A), (B), (C) ve (D) Grubu payları, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olup, Şirket yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3 adedi (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2 adedi (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1 adedi de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir.

Ancak, halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yukarıda arz edilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında tanınmış başkaca bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Her pay sahibinin, sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.

Akmerkez GYO'nun portföyü Akmerkez alış-veriş, ticaret merkezi ve residence kompleksinden oluşmaktadır. Söz konusu komplekste toplam 600 adet bağımsız bölüm yer almakta olup, bunlardan alış-veriş bölümünde 445, residence bölümünde 27 ve ofis bölümünde 1 adet olmak üzere toplam 473 adedi Akmerkez GYO mülkiyetindedir.

Akmerkez GYO ortaklarına düzenli temettü dağıtmayı hedeflemekte olup, son beş yılda temettü dağıtmıştır.

Akmerkez GYO'nun mali yılı 12 aylık takvim yılıdır (Ocak- Aralık).

Söz konusu tabloya üç ayda bir yayınlanmakta olan finansal tablolarımızın portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü dipnotundan ulaşabilirsiniz.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunun derecelendirilmesine ait çalışmalar Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”) tarafından incelenmiş ve 2016 yılında ilk Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz (9,22), 2017 yılında dönem revizyonu notumuz (9,37), 2018 yılında notumuz (9,37) olarak teyit edilmiştir. 2019 yılında notumuz (9,43) olarak açıklanmış olup, 2020 yılında dönem revizyonu notumuz (9,44) olarak açıklanmıştır. 2021 ve 2022 yıllarında notumuz (9,44) olarak teyit edilmiştir. 2023 yılında ise notumuz (9,48) olarak güncellenmiştir.Derecelendirme raporu ve dönem revizyonu raporları sırasıyla 06.12.2016, 06.12.2017, 06.12.2018, 06.12.2019, 07.12.2020, 07.12.2021, 07.12.2022 ve 07.12.2023 tarihli Özel Durum Açıklamaları ile yatırımcılarımıza duyurulmuştur.

Akmerkez GYO'nun bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 35. Maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca, Şirketimizin portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için ve ayrıca Şirketimizin portföyüne 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirebilecek varlıklar için değerleme hizmeti alınmak üzere seçilen şirket Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'dir.